Apellidos de Archidona;

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

 

1708  Olivares de la Fuente
1848 Olivares Barroso 
1848 Olivares Gonzáles
1848 Olivares Gonzáles
1848 Olivares Lafuente
1848 Olivares Ordoñez
1848 Ordoñez Aguayo
1848 Ordoñez Aguayo
1848 Ordoñez Aguayo
1848 Ordoñez Fernández
1848 Ordoñez García
1848 Ordoñez Muñoz
1848 Ordoñez Muñoz
1848 Ordoñez Pastrana
1848 Ordoñez Pastrana
1848 Ordoñez Patricio
1848 Ordoñez Román
1848 Ordoñez Torres
1848 Ordoñez Villegas
1848 Ordoñez Villegas
1848 Orellana Amaya
1848 Orellana Mata
1848 Orellana Reyes
1848 Ortiz Aguilar
1848 Ortiz Calluelas
1848 Ortiz Fernández
1848 Ortiz Gallardo
1848 Ortiz García
1848 Ortiz Jiménez
1848 Ortiz Lara
1848 Ortiz Martínez
1848 Ortiz Moyano
1848 Ortiz Pérea
1848 Ortiz Ramos
1848 Ortiz Ramos
1848 Ortiz Ramos
1848 Ortiz Vegas 
1848 Otero Lobato